utrymningsplaner

Tanken med en utrymningsplan är att den skall sitta väl synlig, i närheten av en entré eller ett personalrum. Det ställs krav på användande av utrymningsplaner som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2 och utseendet på en utrymningsplan regleras av Svensk Standard SS-2875. Glenns Informations- och Ritservice ritar utrymningsplaner i både i 2-D och 3-D med högsta kvalitet. En gedigen kontroll utförs även av alla utrymningsplaner innan de levereras till kund. Ett besök för inventering av lokalerna och all väsentlig utrustning samt utrymningsvägar som skall återspeglas på utrymningsplanerna är därför av största vikt. Vid detta besök informeras kunden om placering av utrymningsskyltarna, om släckutrustningen sitter på rätt plats, inga "skrymmande" föremål blockerar utrymningsvägarna samt att det finns en återsamlingsplats för kontroll att samtlig personal har kunnat utrymma på ett säkert sätt. Beställare av utrymningsplaner kommer därför inte missa något väsentligt i utrymningsplanens utförande. Övriga frågor gällande brandskyddet, såsom släckmaterial, utrymningsskyltning, systematiskt brandskyddsarbete eller frågor av brand- eller utrymningsteknisk karaktär kan också genomföras. Finns det behov av hjälp med att få fram underlag kan detta ordnas. Se till att en brandskyddsdokumentation som tillhör byggnaden ska finnas tillgänglig och i denna skall det finnas information om vilka vägar som är godkända som utrymningsväg. Utrymningsplanerna levereras antingen vid nästa besök eller per post/paket och även få hjälp på plats med uppmätning av lokalerna samt vid behov av skyltmontering kan bistås.

Nedan ett exempel på en utrymningsplan i 3D-utseende.